Zasady rekrutacji

szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – 2017

 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podstawa prawna

–  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
–  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60)
–  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943)
–  Zarządzenie nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą
być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc
uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017
w województwie dolnośląskim
–  Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej
szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy –
Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

I. Logowanie do systemu elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław.

1. Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło
tymczasowe do systemu rekrutacji.
2. Hasło tymczasowe ważne jest 72 godziny od momentu jego wygenerowania, więc
należy pamiętać, aby w tym czasie zalogować się do systemu
(https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr) i zmienić hasło.
System wymusi zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Należy pamiętać, że nowe
hasło musi się składać z przynajmniej 10 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć
1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny @#$%!()_-
Nowe hasło ważne będzie 30 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.
3. Po zmianie hasła można wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
4. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany
w celu przypomnienia hasła.

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół niepublicznych i nieuczęszczający nigdy
do szkoły/przedszkola/placówki prowadzonej przez gminę Wrocław.

1. Po wejściu na stronę www.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w moduł „Rekrutacja” będzie
możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL („Wprowadź wniosek kandydata
spoza systemu”).
2. Po wypełnieniu wniosku i jego zapisaniu wygenerowane zostaną login i hasło tymczasowe
do systemu rekrutacji.
3. Hasło tymczasowe ważne jest 72 godziny od momentu jego wygenerowania, więc
należy pamiętać, aby w tym czasie zalogować się do systemu
(https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr) i zmienić hasło.
System wymusi zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Należy pamiętać, że nowe
hasło musi się składać z przynajmniej 10 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć 1
małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny @#$%!()_-
Nowe hasło ważne będzie 30 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.
4. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany
w celu przypomnienia hasła. Kandydaci, którzy podczas wypełniania wniosku nie
podadzą adresu e-mail, nie będą mogli odzyskać loginu i hasła.

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół niepublicznych (którzy uczęszczali
w przeszłości do szkoły/przedszkola/placówki prowadzonej przez gminę Wrocław).

1. Po wejściu na stronę www.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w moduł „Rekrutacja” będzie
możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL („Wprowadź wniosek kandydata
spoza systemu”).
2. Po wypełnieniu wniosku i jego zapisaniu wygenerowane zostaną login i hasło tymczasowe
do systemu rekrutacji.
3. Hasło tymczasowe ważne jest 72 godziny od momentu jego wygenerowania, więc
należy pamiętać, aby w tym czasie zalogować się do systemu (https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr) i zmienić hasło.
System wymusi zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Należy pamiętać, że nowe
hasło musi się składać z przynajmniej 10 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć
1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny @#$%!()_-
Nowe hasło ważne będzie 30 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.
4. Po zmianie hasła można wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
5. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany
w celu przypomnienia hasła. Kandydaci, którzy podczas wypełniania wniosku nie
podadzą adresu e-mail, nie będą mogli odzyskać loginu i hasła.

Kandydaci spoza Wrocławia, uczęszczający obecnie do szkół niepublicznych lub
prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Wrocław.

1. Po wejściu na stronę www.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w moduł „Rekrutacja” będzie
możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL („Wprowadź wniosek kandydata
spoza systemu”).
2. Po wypełnieniu wniosku i jego zapisaniu wygenerowane zostaną login i hasło tymczasowe
do systemu rekrutacji.
3. Hasło tymczasowe ważne jest 72 godziny od momentu jego wygenerowania, więc
należy pamiętać, aby w tym czasie zalogować się do systemu
(https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr) i zmienić hasło.
System wymusi zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Należy pamiętać, że nowe
hasło musi się składać z przynajmniej 10 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć
1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny @#$%!()_-
Nowe hasło ważne będzie 30 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.
4. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany
w celu przypomnienia hasła. Kandydaci, którzy podczas wypełniania wniosku nie
podadzą adresu e-mail, nie będą mogli odzyskać loginu i hasła.

Kandydaci nieposiadający numeru PESEL (posługujący się np. numerem paszportu
czy karty pobytu):

1. uczęszczający obecnie do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław.

A) Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda
login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.
B) Hasło tymczasowe ważne jest 72 godziny od momentu jego
wygenerowania, więc należy pamiętać, aby w tym czasie zalogować się
do systemu
(https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr)
i zmienić hasło. System wymusi zmianę hasła podczas pierwszego logowania.
Należy pamiętać, że nowe hasło powinno składać się z przynajmniej 10 znaków bez
polskich liter, w tym musi mieć 1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak
specjalny @#$%!()_-
Nowe hasło ważne będzie 30 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę
hasła.
C) Po zmianie hasła należy wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.

2. nieuczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław.

A) Wniosek wprowadzany jest przez szkołę pierwszego wyboru (należy udać się
w odpowiednim terminie do szkoły pierwszego wyboru)

II. Przygotowanie wniosku

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek
·  wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców
·  wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych
·  utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór
jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru
·  wpisać:
– oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego
– zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie
– zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów
·  wydrukować i podpisać wniosek

Uwagi:
–  Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem
–  Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub typ szkoły
wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5, Technikum
nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10 w Zespole Szkół nr 1)
–  Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 150
ust.1 ustawy Prawo oświatowe
–  Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany
język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum
–  Kandydat zakwalifikowany do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej
w zawodach powinien w terminie określonym w harmonogramie pobrać
w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie.
Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają
szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
we Wrocławiu.

III. Wybór szkół

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły prowadzone
przez Miasto Wrocław
Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół,
szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnej
deklaracji przystąpienia ucznia do sprawdzianów kompetencji językowych/innych oraz
próby sprawności fizycznej.
·  kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech
szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę
preferencji
·  oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze
godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji
grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów.
·  jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów
elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy
·  przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego
oddziału są realizowane w rozszerzeniu
·  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane
są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych
·  liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości
punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów
naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu
gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki
dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności
fizycznej
·  dostarczenie do szkoły I wyboru wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych
·  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko
do jednego oddziału

a. Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe
postępowanie kwalifikacyjne

·  w szkole z oddziałami, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie
kwalifikacyjne, należy złożyć w odpowiednim terminie pisemną deklarację
przystąpienia do próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji
językowych/innych, podpisane przez jednego z rodziców
·  najpóźniej na dwa dni przed terminem próby sprawności fizycznej należy
dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza
·  należy zgłosić się w odpowiednim terminie do szkoły na próbę sprawności
fizycznej/sprawdzian kompetencji językowych/innych
·  należy sprawdzić w szkole wyniki próby sprawności fizycznej/sprawdzianu
kompetencji językowych/innych i odebrać zaświadczenie z wynikiem próby
sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/innych oraz
uzyskaną liczbą punktów.
Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie
kwalifikacyjne:
–  Oddziały sportowe:
·  sporty walki: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Ogólnokształcących
·  sztuki walki – jujitsu: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19
·  koszykówka chłopców: LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego
·  piłka siatkowa dziewcząt: LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego
·  piłka siatkowa: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19
·  wioślarstwo: LO XI w Zespole Szkół nr 19
·  ultimate frisbee: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19
·  pływanie: LO nr VI
–  Oddziały Mistrzostwa Sportowego:
·  lekkoatletyka: LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego
·  pływanie: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Ogólnokształcących
·  piłka siatkowa: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole
Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących
·  piłka nożna: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Ogólnokształcących
– Oddziały dwujęzyczne:
·  język francuski: LO nr VIII
·  język hiszpański: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
·  język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5
·  język włoski: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
·  język angielski: oddział międzynarodowy pre-IB oraz klasa I IB – MYP –
w LO nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, LO nr XIV w Zespole Szkół
nr 14.
– Inne oddziały, do których przeprowadza się dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:
·  Oddział architektoniczny w LO nr III
·  Oddział matematyczny w LO nr III
·  Oddział teatralny w LO nr XVII

b. Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych odbywa się w szkole i na zasadach
ustalonych przez szkołę. W sprawie szczegółowych zasad i kryteriów, należy
skontaktować się bezpośrednio ze szkołą.
c. Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych organizowanych
w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław

·  Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu
elektronicznego.
·  Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się
na zasadach ogólnych.
·  Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
składają w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439:
– wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia
– 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
·  Zgodnie z art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wybraną
przez rodziców odpowiednią formę kształcenia zapewnia Prezydent Miasta.
·  Oddziały integracyjne funkcjonują w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi nr XXX oraz w Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
Uwaga:
1. Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
2. Dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej biorą
udział w rekrutacji na warunkach ogólnych.
d. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II
·  po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie
ze statutem szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce
·  deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji
na zasadach ogólnych
e. Zmiana kolejności wybranych szkół
·  kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich
kolejność na liście preferencji
·  kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w odpowiednim terminie:
– zalogować się do systemu
– sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada
jego zainteresowaniom
– w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami
odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście, ustawić ich nową kolejność;
w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio
wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności –
zgodnie ze swoimi preferencjami

IV. Składanie dokumentów

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany
przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia – na wniosku nie
jest wymagany podpis wychowawcy.
Do wniosku załącza się:
–  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych
kryteriów (jeżeli dotyczy):
– pisemną zgodę rodziców (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
– zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej
(dot. wniosków do oddziałów sportowych)
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23.
rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
– zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas sprawdzianu kompetencji
językowych/innych (jeżeli dotyczy)
– oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem
świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub
wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub
wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub
wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone
klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”
– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica
– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
– jako uzupełnienie do złożonego wniosku, należy w terminie określonym w harmonogramie
dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica (dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie).

V. Potwierdzenie woli nauki

·  kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie
rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy
wyborów został zakwalifikowany
·  warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie
przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany, w określonym terminie:
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
– oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
– dwóch zdjęć
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie
oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie
świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.

Kryteria

Punkty rekrutacyjne

L.p. Kryteria wynikające z Rozporządzenia i Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wartość punktowa
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: max 100 pkt.
 1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
  • j. polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych- biologii, geografii, fizyki, chemii,
  • języka obcego na poziomie podstawowym

  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć,

 2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
20 pkt (100%x0,2) za każdy zakres egzaminu gimnazjalnego
2. Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum: max 72 pkt.
 • ocena: celujący
 • ocena: bardzo dobry
 • ocena: dobry
 • ocena: dostateczny
 • ocena: dopuszczający
18 pkt. 17 pkt. 14 pkt. 8 pkt. 2 pkt.
3. Osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum: max 28 pkt.
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu
 • zawody wiedzy artystycznej i sportowe
7 pkt.
3 pkt.
18 pkt.
Kryterium w oddziałach dwujęzycznych Wartość punktowa
1. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych max 40 pkt.
Kryterium w oddziałach sportowych Wartość punktowa
1. Wyniki próby sprawności fizycznej max 40 pkt.
Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów ( w pierwszej kolejności)
1.
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • w przypadku kandydatów do oddziałów sportowych liczba punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej
Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów
1.
 • kandydaci do oddziałów ogólnych i dwujęzycznych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 • kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie
 • kandydaci do oddziałów sportowych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy uzyskali także pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77, w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów, w szkole I wyboru, na stronach www szkół ponadgimnazjalnych, w Szkolnych Ośrodkach Kariery:

 • Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 798 67 25
 • Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 798 67 18
 • Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 798 67 34
 • Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 7986890
 • Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1/7 tel. 71 798 69 01
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3 tel. 71 798 69 09

Podstawa prawna