Informacja dotycząca możliwości tworzenia kont na portalu oświatowym

Wnioski do pobrania

W ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów, możliwość logowania się do portalu oświatowego www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dla uczniów i ich rodziców po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szkole macierzystej utworzone zostaną konta na portalu oświatowym. Jednocześnie rodzice uczniów niepełnoletnich mogą wystąpić w szkole z wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO. Karta jest opatrzona zdjęciem z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem właściciela. Wydaną i spersonalizowaną Kartę Identyfikacyjną można doładować wg własnych potrzeb, np. zakodować w Biurze Obsługi Klienta bilet komunikacji miejskiej (http://www.urbancard.pl/pl/article/show/category,1,id,33-.html).

Utworzone konto na portalu umożliwia dostęp do:
– Elektronicznej rekrutacji,
– Dziennika elektronicznego,
– Platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,
– Poczty elektronicznej,
– Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych).

Można składać następujące wnioski:
1. WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA UCZNIA NA PORTALU INTERNETOWYM „WROCŁAWSKA EDUKACJA” ORAZ WYDANIE I PERSONALIZACJĘ ELEKTRONICZNEJ KARTY
IDENTYFIKACYJNE (WUK);

– Wniosek przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław oraz chcą posługiwać się elektroniczną kartą identyfikacyjną
– Utworzenie konta oraz wydanie i personalizacja elektronicznej karty identyfikacyjnej są dobrowolne.

2. WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA UCZNIA NA PORTALU INTERNETOWYM
„WROCŁAWSKA EDUKACJA” (WU);

– Wniosek przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław.
– Utworzenie konta jest dobrowolne.

3. WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA PORTALU
INTERNETOWYM „WROCŁAWSKA EDUKACJA” (WR);

– Wniosek przeznaczony jest dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, którzy uczą się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław
– Rodzic (opiekun prawny) mający wiele dzieci zakłada dla siebie tylko jedno konto w jednej ze szkół.
– Drugi rodzic (opiekun prawny) może założyć konto przez wypełnienie drugiego wniosku WR.
– Konto na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” umożliwia korzystanie z usług przygotowanych na tym portalu dla rodziców (prawnych opiekunów), w tym zapewnia dostęp rodzica (opiekuna prawnego) do danych dziecka.
– Utworzenie konta jest dobrowolne

4. WNIOSEK O WYDANIE I PERSONALIZACJĘ ELEKTRONICZNEJ KARTY
IDENTYFIKACYJNEJ (WK);

– Wniosek przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław oraz chcą posługiwać się elektroniczną kartą identyfikacyjną oraz pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Wrocław.
– Wydanie i personalizacja elektronicznej karty identyfikacyjnej są dobrowolne.

5. WNIOSEK O REJESTRACJĘ NUMERU ELEKTRONICZNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ (WKR):

– Wniosek przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław oraz chcą posługiwać się elektroniczną kartą identyfikacyjną oraz pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Wrocław.
– Rejestracja numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej – URBANCARD Wrocławska Karta Miejska jestdobrowolna.
– Zarejestrowana na podstawie niniejszego wniosku elektroniczna karta identyfikacyjna służy następującym celom:
a) uwierzytelnieniu na portalu „Wrocławska Edukacja” w celu korzystania z jego usług elektronicznych,
b) skorzystaniu z wypożyczania książek poprzez Wrocławski System Biblioteczny w bibliotekach innych szkół, niż ta do której uczeń/pracownik aktualnie uczęszcza/pracuje, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku o utworzenie kartoteki czytelnika w bibliotece innej szkoły.
c)identyfikacyjnym, w bibliotekach szkolnych we Wrocławiu.

Wnioskodawca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 , 50-141 Wrocław,

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych będzie Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 .
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W POZYCJI „WYJAŚNIENIA” NA KAŻDYM Z WNIOSKÓW !!!

Wnioski do pobrania